Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Fortis Centrum ARDEA KS Sp. z o. o. Sp.k., ul. Półwiejska 32, 61 -888 Poznań. Skontaktować się można z nami za pomocą telefonu: +48 61 859 60 22, faxu: +48 61 859 60 21 oraz poczty e-mail: biuro@starybrowar.com.
Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową https://starybrowar5050.com

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Krzysztof Dziemian, adres e-mail: iod_starybrowar@rodo.pl.

Fortis Centrum ARDEA KS Sp. z o. o. Sp.k. przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Rekrutacji pracowników
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa ( np. zainteresowania ) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.
 2. Zatrudniania pracowników
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO ( dane wrażliwe ) - przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
  Okres przechowywania danych osobowych: w zależności od realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane osobowe, okres ich przechowywania wynosi: 50 lat lub 10 lat dla umów zawartych po 01.01.2019 roku (w zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy. Dla umów zawartych po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. pracodawca może złożyć do ZUS-u specjalny raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym przypadku okres może zostać skrócony do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.
 3. Odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: dane przetwarzamy maksymalnie przez okres 36 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 4. Sprzedaży usług oferowanych przez ADO.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy. przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania umowy.
 5. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.
  Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy. Maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania umowy.
 6. Realizacji umowy
  Źródło: Dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną umowy.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej, w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Umowy głównej.
  Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów dowodowych - dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.
 7. Wydania dostępu do szafki w przypadku zagubienia kodu do stacji ładowania telefonów.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne do realizacji celu.
  Okres przechowywania danych osobowych: Maksymalnie 3 lata od momentu odebrania urządzenia.
 8. Dokumentacja zdarzeń dot. szkód wyrządzanych na terenie zarządzanym przez ADO.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO, podanie danych jest niezbędne do realizacji celu i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  Okres przechowywania danych osobowych: Maksymalnie 3 lata od momentu wyrządzenia szkody.
 9. Przyjmowanie wniosków dotyczących działalności ADO.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO, podanie danych jest niezbędne do realizacji celu.
  Okres przechowywania danych osobowych: Maksymalnie 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku.
 10. Zwrotu zagubionych rzeczy
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO, podanie danych jest niezbędne do realizacji celu.
  Okres przechowywania danych osobowych: Maksymalnie 3 lata od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 11. Przyszłe dochodzenia roszczeń.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane klientów – dot. rozmów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres maksymalnie 6 lat od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do cofnięcia zgody: 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@starybrowar.com lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po wycofaniu zgody dane przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 3 lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 • Organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Klauzula Informacyjna DWS

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO)
DWS Grundbesitz GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, siedziba: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@starybrowar.com oraz telefonem +48 61 859 60 48.

Administrator danych przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: dane przetwarzamy maksymalnie przez okres 36 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Sprzedaży usług oferowanych przez ADO.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy. przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania umowy.
 3. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.
  Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy. Maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywania umowy.
 4. Realizacji umowy
  Źródło: Dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną umowy.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej, w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Umowy głównej.
  Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów dowodowych - dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.
 5. Przyszłe dochodzenia roszczeń.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane klientów – dot. rozmów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres maksymalnie 6 lat od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do cofnięcia zgody: 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora lub osobiście w jego siedzibie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po wycofaniu zgody dane przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 3 lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 • Organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.
 • Fortis Centrum ARDEA KS Sp. z o. o. Sp.k., zarządzającemu obiektem Stary Browar.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.